Ulga na ekspansję to rozwiązanie adresowane do przedsiębiorców (zarówno podatników PIT jak i CIT), którzy zajmują się sprzedażą produktów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Ulga dotyczy wyłącznie sprzedaży produktów, a więc tylko rzeczy materialnych, a nie usług. 

Ulga pozwala przedsiębiorcy odliczyć wydatki na ekspansję* dwukrotnie – raz, jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi na ekspansję. Odliczenie jest ograniczone limitem – wynosi on 1 mln PLN. Warunkami skorzystania z ulgi jest wzrost przychodu ze sprzedaży produktów w ciągu dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych (licząc od roku poniesienia wydatków na ekspansję), sprzedaż nowych produktów, a także wzrost przychodu ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej na danym rynku zbytu, krajowym i zagranicznym.

Należy zaznaczyć, że przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym! 

Ważne jest również, że uwzględniane są wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium RP

* Za kwalifikowane wydatki na ekspansję uznaje się:

– koszty uczestnictwa w targach

– koszty poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, koszty zakwaterowania i wyżywienia, zarówno dla pracowników jak i podatnika 

– koszty działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów czy ulotek dotyczących produktów 

– dostosowanie opakowań do wymagań kontrahenta

– przygotowanie dokumentacji do sprzedaży produktów, głównie certyfikacja towarów, a także rejestracja znaków towarowych oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

 

Tomasz Kutniewski
Doradca Podatkowy
Licencja doradcy podatkowego nr 13098